Seiichi SHIBATA|News

Seiichi SHIBATA Exhibition

【Venue】 KOBE STUDIO Y3,  3-19-8 Yamamoto, Chuo-ku, Kobe, 650-0003, Japan

【Session】 Sun. Aug 7, 2022 – Sun. Aug 28, 2022

【Hours】10:00〜19:00

more info